Các Khóa Thi Tiếng Anh - Tin Học Cấp Tốc Khác.

Nhằm đáp ứng chu cầu của những người lâu ngày không dùng đến tiếng Anh, tin học (công, viên chức nhà nước hay sinh viên...)  nhưng nay cần thi chứng chỉ Anh văn - tin học gấp, mà vẫn đảm bảo tính pháp lý của chứng chỉ. Chúng tôi đưa ra nhiều chương trình ôn, luyện, thi cấp tốc nhưng vẫn đảm bảo kết quả đầu ra và tính pháp lý của chứng chỉ. Mời các bạn tham khảo nhé.

 

Luyện thi tin học câp tốc cam kết đầu ra 100%
Luyện thi IELTS cấp tốc cam kết đầu ra 100%
Luyện thi TOEFL iBT cấp tốc cam kết đầu ra 100%. Liên hệ 0911285055.