Cách Xác Định Bổ Ngữ Trong Câu Và Ứng Dụng Trong IELTS, VSTEP, APTIS, TOEIC Reading

   Trong tiếng Anh, bổ ngữ là một trong những thành phần chủ yếu của một câu, vì vậy việc xác định thành phần này trong câu được xem là một yếu tố quan trọng giúp thí sinh hiểu rõ được cấu trúc cũng như nội dung của câu.

Cách xác định bổ ngữ cho chủ ngữ

Để xác định bổ ngữ cho chủ ngữ, người học cần nắm rõ vị trí của bổ ngữ chủ ngữ theo công thức sau: S + (linking) V + s.C

Ghi chú: S là chủ ngữ (subject) , V là động từ nối (linking verb) và s.C là bổ ngữ cho chủ ngữ (subject complement)

Có thể thấy bổ ngữ cho chủ ngữ nằm sau động từ nối. Vì vậy, bước đầu tiên người học cần xác định chủ ngữ và động từ của câu, sau đó xác định nếu động từ này là động từ nối thì thành phần đi kèm theo sau sẽ là bổ ngữ cho chủ ngữ. Lưu ý thành phần bổ ngữ sẽ đứng sau động từ nối và đứng trước mệnh đề trạng ngữ của câu (mệnh đề chỉ thời gian, nơi chốn, địa điểm).

Bổ ngữ cho chủ ngữ có thể là:

- Cụm tính từ (adjective phrases)

Ví dụ: I feel very hot.

- Cụm danh từ (noun phrases)

Ví dụ: She will be a successful lawyer.

- Cụm trạng từ (adverb phrases)

Ví dụ: Dad’s downstairs.

- Cụm giới từ (prepositional phrases)

Ví dụ: The bread tastes of garlic.

Áp dụng xác định Subject complement của một số câu trong bài IELTS Reading

Có thể thấy đối với các câu có chứa Subject complement, thành phần linking verbs (động từ nối) không có vai trò ý nghĩa nhiều trong câu, vì vậy khi đọc các câu có chứa Subject complement người học có thể bỏ qua thành phần động từ nối và tập trung vào chủ ngữ và bổ ngữ. Từ đó, người học có thể đơn giản hóa được ý nghĩa của câu. Trong các ví dụ tiếp theo, tác giả sẽ xác định thành phần bổ ngữ và ứng dụng trả lời câu hỏi trong IELTS, VSTEP, APTIS, TOEIC Reading. 

Ví dụ 1: It has also been recognized for decades that the best conditions for intense red colors are dry, sunny days, and cool nights.(Trích bài đọc “Autumn leaves”)

Bước 1: Xác định chủ ngữ và động từ

Câu trên sử dụng cấu trúc với chủ ngữ giả là “It”. Trong IELTS, VSTEP, APTIS, TOEIC reading, người đọc cần chú ý vào những thành phần mang ý nghĩa chính của câu, vậy nên trong câu trên vế “It has also been recognized for decades that” có thể lược bỏ. Chủ ngữ chính của câu là “the best conditions for intense red colors” với động từ chính là “are”.

Bước 2: Xác định động từ nối và thành phần bổ ngữ

Động từ “are” là động từ nối => thành phần đứng sau động từ này “dry, sunny days, and cool nights” là bổ ngữ cho “best conditions”

Khi đã xác định được bổ ngữ, nội dung chính của câu trên có thể được rút gọn như sau:

The best conditions for intense red colors … dry, sunny days, and cool nights.

Dịch nghĩa: Những điều kiện tốt cho màu đỏ đậm … khô, ngày nắng và tối lạnh.

Áp dụng trả lời câu hỏi dạng Completion.

Ví dụ: Red leaves are most abundant when daytime weather conditions are … and sunny.

Nhờ vào keyword “red leaves và daytime” có thể xác định thông tin trả lời nằm trong câu đưa ra ở phần xác định bổ ngữ. Đối chiếu câu hỏi và thông tin trong bài đọc, người đọc có thể nhận thấy có một số cụm từ đã được viết lại theo ý nghĩa tương đồng:

  •         Red leaves are most abundant ≈ intense red colors
  •         daytime weather conditions are sunny ≈ sunny day

Ở phần trên, người đọc đã xác định bổ ngữ cho best conditions là dry and sunny days, yếu tố sunny đã có sẵn trong câu hỏi => chỗ trống cần điền là “dry”. Vậy màu đỏ của lá sẽ rực rỡ nhất vào ban ngày khi điều kiện thời tiết khô và nắng.

Đáp án đúng: dry

Cách xác định bổ ngữ cho tân ngữ

Để xác định bổ ngữ cho tân ngữ, người học cần nắm rõ vị trí của bổ ngữ tân ngữ theo công thức sau: S + V + dO + o.C

Ghi chú: S là chủ ngữ (subject), V là động từ, dO là tân ngữ trực tiếp, chịu tác động trực tiếp của động từ (direct object) và o.C là bổ ngữ cho tân ngữ (object complement)

Có thể thấy bổ ngữ cho tân ngữ nằm sau tân ngữ trực tiếp. Vì vậy bước đầu tiên người học cần xác định chủ ngữ và động từ của câu, sau đó xác định tân ngữ trực tiếp. Thành phần bổ ngữ sẽ đứng sau tân ngữ trực tiếp và đứng trước mệnh đề trạng ngữ (mệnh đề chỉ thời gian, nơi chốn, …)

Áp dụng xác định Object complement của một số câu trong bài Reading

Việc xác định bổ ngữ cho tân ngữ sẽ hỗ trợ người học trong việc trả lời các câu hỏi liên quan đến tân ngữ đề cập trong câu. Ở các ví dụ tiếp theo, tác giả sẽ xác định thành phần bổ ngữ tân ngữ và ứng dụng vào việc trả lời các câu hỏi dạng Completion (điền vào chỗ trống) và Short answer (câu trả lời ngắn).

Ví dụ 1:  This allowed a glass of virtually any thickness to be made non-stop, but the rollers would leave both sides of the glass marked, and these would then need to be ground and polished. (Trích bài đọc “Sheet glass manufacture: the float process” )

Bước 1: Xác định chủ ngữ và động từ của câu

Cấu trúc của câu trên là một câu ghép với các từ nối như “but” và “and”. Vế đầu tiên của câu có chủ ngữ là “this”, động từ là “allowed”, vế thứ hai có chủ ngữ là “the rollers”, động từ là “would leave”, và vế thứ ba có chủ ngữ là “these”, động từ là “would need to be”.

Bước 2: Xác định tân ngữ trực tiếp và thành phần bổ ngữ cho tân ngữ

Vế đầu tiên có tân ngữ là “glass of virtually any thickness” => thành phần đứng sau tân ngữ “to be made non-stop” là bổ ngữ cho tân ngữ 1. Vế tiếp theo có tân ngữ là “both sides of the glass” => thành phần đứng sau “marked” là bổ ngữ cho tân ngữ 2. Vế thứ ba của câu không có tân ngữ trực tiếp => không có thành phần bổ ngữ.

Tổng kết

Bổ ngữ được xem là một trong những thành phần quan trọng của câu, việc xác định được được thành phần bổ ngữ có thể giúp người học hiểu rõ nội dung cũng như cấu trúc của câu, đặc biệt là việc đọc hiểu trong bài thi VSTEP, APTIS, TOEIC, IELTS Reading. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho người học trong quá trình học và luyện tập kỹ năng Reading.

Comment(s)