Đề Thi B1 B2 Tiếng Anh Khung 6 Bậc (Đề Nói Part 1 Số 09)

Đề Nói Part 1 Số 09. Bộ Đề Thi B1 B2 Tiếng Anh Khung 6 Bậc Việt Nam của chúng tôi được cập nhật liên tục từ đề thi thật.

 1. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỔNG QUÁT 4 MÔN.

* Nghe hiểu: 3 phần - 35 câu trắc nghiệm - 45 phút

* Đọc hiểu: 4 phần - 40 câu trắc nghiệm - 60 phút

* Viết: 2 phần - 60 phút

- Task 1: viết 1 lá thư điện tử 120 từ

- Task 2: viết 1 bài luận 250 từ

* Nói: 3 phần - 12 phút

- Part 1: Cho 2 chủ đề đơn giản quanh cuộc sống như âm nhạc, nhà cửa, thể thao,... chọn 1 trong 2 chủ đề để nói.

- Part 2: Cho sẵn 1 tình huống và 3 giải pháp, thí sinh chọn 1 giải pháp mà cho rằng nó phù hợp tình huống và giải thích lý do chọn.

- Part 3: Cho sẵn 1 chủ đề, thí sinh phát triển chủ đề đó rõ ràng ra, theo gọi ý của đề.

2. ĐỀ NÓI PART 1 SỐ 09

* Lưu ý: khi thi chỉ chọn 1 trong 2 chủ đề để làm.

Part 1:

Let’s talk about Neighborhood.

- Can you describe the house where you live to me?

- What is there to do in the area where you live?

- Do you think it is better to live in the center of town or outside in the country? Why?

- What do you like about the area where you live?

 - How do you think it could be improved?

Let’s talk about Free Time.

- What do you enjoy doing in your free time?

- How much time do you have each week for doing these things? Why do you like doing these activities?

- How did you start doing this activity at first? -

- Is there some other hobby or sport you would like to try? Why?

 

 

 

Comment(s)