Đề Thi B1 B2 Tiếng Anh Khung 6 Bậc (Đề Nói Part 1 Số 15)

Đề Nói Part 1 Số 15. Bộ Đề Thi B1 B2 Tiếng Anh Khung 6 Bậc Việt Nam của chúng tôi được cập nhật liên tục từ đề thi thật.

 1. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỔNG QUÁT 4 MÔN.

* Nghe hiểu: 3 phần - 35 câu trắc nghiệm - 45 phút

* Đọc hiểu: 4 phần - 40 câu trắc nghiệm - 60 phút

* Viết: 2 phần - 60 phút

- Task 1: viết 1 lá thư điện tử 120 từ

- Task 2: viết 1 bài luận 250 từ

* Nói: 3 phần - 12 phút

- Part 1: Cho 2 chủ đề đơn giản quanh cuộc sống như âm nhạc, nhà cửa, thể thao,... chọn 1 trong 2 chủ đề để nói.

- Part 2: Cho sẵn 1 tình huống và 3 giải pháp, thí sinh chọn 1 giải pháp mà cho rằng nó phù hợp tình huống và giải thích lý do chọn.

- Part 3: Cho sẵn 1 chủ đề, thí sinh phát triển chủ đề đó rõ ràng ra, theo gọi ý của đề.

2. ĐỀ NÓI PART 1 SỐ 15

* Lưu ý: khi thi chỉ chọn 1 trong 2 chủ đề để làm.

Part 1:

Let’s talk about Travelling.

- Do you like to travel? What kind of places have you visited in your life? Whom do you often travel with?

- What’s the best place you’ve ever visited?  Why?

- Do you prefer traveling alone or in a group during your holiday?

- Have you visited many foreign countries? What was your favorite place? Why?

- Do you plan to travel in the next 5 years?

Let’s talk about Fruit & vegetables

- Tell me ten different kinds of fruit.

- How often do you eat salad?

- Would you like to become a vegetarian? Why (not)?

- How do you feel about shopping?

- Which is the most popular place to shop in your hometown?

 

Comment(s)