Đề Thi B1 B2 Tiếng Anh Khung 6 Bậc (Đề Viết Thư 40)

Đề Viết Thư Số 40. Bộ Đề Thi B1 B2 Tiếng Anh Khung 6 Bậc Việt Nam của chúng tôi được cập nhật liên tục từ đề thi thật.

 1. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỔNG QUÁT 4 MÔN.

* Nghe hiểu: 3 phần - 35 câu trắc nghiệm - 45 phút

- Phần 1: 8 câu hỏi đơn. Nghe và trả lời.

- Phần 2: 3 đoạn hội thoại - mỗi đoạn 4 câu trắc nghiệm

- Phần 3: 4 bài thuyết trình - mỗi bài 5 câu trắc nghiệm

* Đọc hiểu: 4 phần - 40 câu trắc nghiệm - 60 phút

- Part 1: 1 đoạn văn - tự đọc hiểu và trả lời 10 câu trắc nghiệm

- Tương tự cho Part 2, 3, 4 nhưng mức độ khó tăng dần.

* Viết: 2 phần - 60 phút

- Task 1: viết 1 lá thư điện tử 120 từ

- Task 2: viết 1 bài luận 250 từ

* Nói: 3 phần - 12 phút

- Part 1: Cho 2 chủ đề đơn giản quanh cuộc sống như âm nhạc, nhà cửa, thể thao,... chọn 1 trong 2 chủ đề để nói.

- Part 2: Cho sẵn 1 tình huống và 3 giải pháp, thí sinh chọn 1 giải pháp mà cho rằng nó phù hợp tình huống và giải thích lý do chọn.

- Part 3: Cho sẵn 1 chủ đề, thí sinh phát triển chủ đề đó rõ ràng ra, theo gọi ý của đề.

2. ĐỀ VIẾT TASK 1 - ĐỀ VIẾT THƯ SỐ 40

*Lưu ý: phần chữ in nghiên là nội dung chính, còn lại là hướng dẫn của đề, gần như đề nào cũng giống đề nào.

You should spend about 20 minutes on this task.

You are the staff in the human resources department in your company, in charge of the accommodation. Read Sara’s email below.

Sub: Letter Asking for Free Accommodation

Respected sir,

I am writing this letter to inform you that I have joined your company last week and I am very much satisfied with the environment and staff over here. 

One issue I am facing is accommodation, as you know I had to move here just because of this job opportunity which I definitely did not want to miss. I request you to kindly give me accommodation. It is very hard for me to stay in hotels or hostels.

I shall be really thankful to you if you provide me accommodation considering my issue. I am looking forward to your positive response. Thank you.

Yours sincerely,

Sara Lee

Write a reply to Sara. In your email, you have to tell her the place she is going to live, how far it is to the company and how she can travel between the two places. 

You should write at least 120 words. You do not need to write your own address. Your response will be evaluated in terms of Task Fulfillment, Organization, Vocabulary and Grammar.

 

Bình luận