Những Nhầm Lẫn Khi Sử Dụng Giới Từ Trong IELTS Writing Task 1

Trong các bài thi viết IELTS Writing Task 1, thí sinh sẽ phải miêu tả xu hướng của các biểu đồ. Trong đó, việc sử dụng đúng giới từ mô tả số liệu là rất quan trọng. Bài viết sẽ giúp người học tránh nhầm lẫn các giới từ diễn tả xu hướng của biểu đồ IELTS Writing Task 1 bằng cách đưa ra các ví dụ minh họa và công thức dễ vận dụng.

Nhầm lẫn: Giới từ “in” và “of” để chỉ sự tăng giảm của một số liệu

Người học có thể dùng các danh từ như “increase”, “decrease”, “rise”, “fall”… khi muốn phân tích sự tăng giảm của một số liệu.

Trường hợp sử dụng giới từ “of”

Khi theo sau danh từ là một con số cụ thể của sự tăng giảm, người học cần dùng giới từ “of”.

Ví dụ:

- There was an increase of 70% in sales of emergency kits sold in 2012.

(Có một sự tăng lên 70% của doanh số bán bộ dụng cụ khẩn cấp trong năm 2012)

Trường hợp sử dụng giới từ “in”

Khi theo sau danh từ không phải là một con số cụ thể của sự tăng giảm, người học cần dùng giới từ “in”.

Ví dụ:

- There was an increase in the number of emergency kits sold in 2012.

(Có một sự tăng lên trong số lượng bộ dụng cụ khẩn cấp bán được trong năm 2012)

- There has been a decrease in the consumption of sugar this decade.

(Có một sự giảm xuống trong lượng tiêu thụ đường trong thập kỷ này)

Vậy chúng ta có công thức để phân biệt cặp giới từ nhầm lẫn “in” và “of” như sau:

Danh từ + of + số liệu cụ thể

Ex: There has been an increase of 500 students here this semester.

Danh từ + in + không có số liệu cụ thể

Ex: There has been an increase in the numbers of students here this semester.

Nhầm lẫn: Giới từ “to” và “by” để chỉ việc một số liệu tăng giảm

Trong khi viết biểu đồ, nếu người học muốn sử dụng những từ như increase, decrease… dưới dạng động từ để thể hiện số liệu tăng hoặc giảm, giới từ thường sử dụng ở đây là “to” và “by”. Tuy nhiên, người học cần phân biệt ý nghĩa của hai giới từ này bằng cách xét ví dụ dưới đây:

Phân biệt giới từ “to” dùng để chỉ điểm cuối cùng của sự tăng/giảm

Lưu ý: Người học có thể dùng kèm với giới từ “from” để chỉ số liệu ban đầu.

Ví dụ:

- The number of passengers dropped from 400 to 190.

(Số lượng hành khách giảm từ 400 xuống 190)

Hoặc dùng kết hợp giới từ “in”

- There was a decrease in the number of passengers from 400 to 190.

(Có một sự giảm xuống trong số lượng hành khách từ 400 xuống 190)

Như vậy ở đây, khi con số 190 là điểm cuối của xu hướng tăng/ giảm, người học cần dùng giới từ “to”

Phân biệt giới từ “by” dùng để chỉ độ chênh lệch/ mức độ tăng giảm

Tiếp nối ví dụ ở trên, người học thấy được doanh số giảm từ 400 xuống 190, tức là bị giảm 210. Nếu muốn miêu tả con số chênh lệch là 210 này, người học cần dùng giới từ “by”.

- The number of passengers dropped by 210.

(Số lượng hành khách giảm 210 người)

Lưu ý: Khi đơn vị đo là phần trăm thay vì số lượng, người học có thể lược bỏ giới từ “by” mà câu vẫn đúng về cấu trúc ngữ pháp.

Ví dụ cả hai cách đều đúng:

- Sales increased by 30%. (Doanh số tăng thêm 30%.)

- Sales increased 30%.

Như vậy, hai giới từ “by” và “to” khác nhau về mặt ý nghĩa, theo công thức sau đây

Phân biệt cách sử dụng giới từ “to” và “by”

Nhầm lẫn: Hai giới từ “at” và “of” để chỉ một số liệu cụ thể

Hai giới từ “at” và “of” đều dùng để chỉ một số liệu cụ thể tại một thời điểm. Tuy nhiên, tùy theo từng trường hợp mà người học cần lựa chọn giới từ phù hợp.

Giới từ “at” thường đi kèm với một động từ

Để nói về việc bắt đầu hay kết thúc tại số liệu nào hoặc để chỉ số liệu tại một thời điểm cụ thể, người học cần dùng giới từ “at”

Ví dụ:

- Initial prices started at $300 per unit.

(Giá khởi điểm bắt đầu từ $300 một chiếc)

- Production ended at 90 units per day in August.

(Sản xuất kết thúc ở mức 90 chiếc mỗi ngày vào tháng Tám)

Hoặc dùng giới từ “at” để chỉ điểm lớn nhất của số liệu, dùng kèm với động từ “peak”

- Sales peaked at 200 units in April

(Doanh số đạt đỉnh tại 200 đơn vị vào tháng 4)

Giới từ “of” thường đi kèm với một danh từ

Cũng ở ví dụ trên, để miêu tả điểm lớn nhất, nếu người học dùng “peak” như một danh từ, giới từ kèm theo là “of”:

- The amount of electricity produced reached a peak of 10,000 units in 2000.

(Lượng điện sản xuất đạt mức cao nhất là 10.000 đơn vị vào năm 2000)

Tương tự với điểm thấp nhất:

- The amount of electricity produced hit the lowest point of 5,000 units in 1980.

(Lượng điện sản xuất đạt mức thấp nhất là 5.000 đơn vị vào năm 1980)

Hoặc giới từ “of” cũng theo sau các danh từ như “increase, decrease” để biểu thị sự chênh lệch như đã giới thiệu ở phần 1.

Vậy chúng ta có công thức để phân biệt cặp giới từ nhầm lẫn “at” và “of” như sau:

Động từ (end, start, peak…) + at + số liệu

Danh từ (peak, lowest, point…) + of + số liệu

Tổng kết

Như vậy , bài viết đã cung cấp cho người học cách phân biệt các giới từ dễ nhầm lẫn là IN, OF, FROM, TO, BY, AT. Để áp dụng giới từ một cách chính xác trong bài thi, người học cần ghi nhớ các công thức và tham khảo các ví dụ nêu trên.

Bình luận