Đề Thi B1 B2 Tiếng Anh Khung 6 Bậc (Đề Nói Part 1 Số 23)

Đề Nói Part 1 Số 23. Bộ Đề Thi B1 B2 Tiếng Anh Khung 6 Bậc Việt Nam của chúng tôi được cập nhật liên tục từ đề thi thật.

 1. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỔNG QUÁT 4 MÔN.

* Nghe hiểu: 3 phần - 35 câu trắc nghiệm - 45 phút

* Đọc hiểu: 4 phần - 40 câu trắc nghiệm - 60 phút

* Viết: 2 phần - 60 phút

- Task 1: viết 1 lá thư điện tử 120 từ

- Task 2: viết 1 bài luận 250 từ

* Nói: 3 phần - 12 phút

- Part 1: Cho 2 chủ đề đơn giản quanh cuộc sống như âm nhạc, nhà cửa, thể thao,... chọn 1 trong 2 chủ đề để nói.

- Part 2: Cho sẵn 1 tình huống và 3 giải pháp, thí sinh chọn 1 giải pháp mà cho rằng nó phù hợp tình huống và giải thích lý do chọn.

- Part 3: Cho sẵn 1 chủ đề, thí sinh phát triển chủ đề đó rõ ràng ra, theo gọi ý của đề.

2. ĐỀ NÓI PART 1 SỐ 23

* Lưu ý: khi thi chỉ chọn 1 trong 2 chủ đề để làm.

Part 1:

Let’s talk about Coffee shop. 

- Do you often go to the coffee shop?

- Do you go there alone or with someone else?

- What do you often do at the coffee shop?

Let’s talk about a day-off.

- Do you often have a day off?

- What do you usually do on that day?

- Do you prefer spending this time alone or with other people?

Comment(s)