Đề Thi B1 B2 Tiếng Anh Khung 6 Bậc (Đề Nói Part 1 Số 24)

Đề Nói Part 1 Số 24. Bộ Đề Thi B1 B2 Tiếng Anh Khung 6 Bậc Việt Nam của chúng tôi được cập nhật liên tục từ đề thi thật.

 1. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỔNG QUÁT 4 MÔN.

* Nghe hiểu: 3 phần - 35 câu trắc nghiệm - 45 phút

* Đọc hiểu: 4 phần - 40 câu trắc nghiệm - 60 phút

* Viết: 2 phần - 60 phút

- Task 1: viết 1 lá thư điện tử 120 từ

- Task 2: viết 1 bài luận 250 từ

* Nói: 3 phần - 12 phút

- Part 1: Cho 2 chủ đề đơn giản quanh cuộc sống như âm nhạc, nhà cửa, thể thao,... chọn 1 trong 2 chủ đề để nói.

- Part 2: Cho sẵn 1 tình huống và 3 giải pháp, thí sinh chọn 1 giải pháp mà cho rằng nó phù hợp tình huống và giải thích lý do chọn.

- Part 3: Cho sẵn 1 chủ đề, thí sinh phát triển chủ đề đó rõ ràng ra, theo gọi ý của đề.

2. ĐỀ NÓI PART 1 SỐ 24

* Lưu ý: khi thi chỉ chọn 1 trong 2 chủ đề để làm.

Part 1:

Let’s talk about Games.

- Do you enjoy playing any games?

- What kind of games do you play?

- Do you think adults should play games?

- What do children learn from games?

- What kind of games did you play when you were a child?

Let’s talk about Money.

- How important is money to you?

- Do you think you earn enough money for your living now? Do you have to spend all of your time earning money?

- Are you good at saving money?

- At what age should children be given pocket money?

 

 

Comment(s)