Ứng Dụng Các Quy Tắc Nối Âm (Linking Sounds) Vào Bài Thi IELTS, VSTEP

   Bài viết sẽ giới thiệu về các quy tắc nối âm để người học có nhận thức nghe hiểu cũng như luyện tập nối âm để ứng dụng nối âm vào 2 bài thi IELTS, VSTEP Listening và Speaking.

1. Quy tắc 1: Nối âm giữa phụ âm và nguyên âm

Thông thường, một phụ âm ở cuối một từ được liên kết với một nguyên âm ở đầu từ tiếp theo. Ví dụ:

- filL A cup /fɪlə kʌp/

- reaD It /riːdɪt/

- aN houR An(D) A half /ənˈaʊərənəhæf/

2. Quy tắc 2: Nối âm giữa phụ âm của từ trước và âm /h/ của từ sau

Khi nói nhanh, âm /h/ đứng đầu một số từ như her, have, has sẽ được lược bỏ bằng cách đọc nối phụ âm cuối của từ trước đó với nguyên âm phía sau âm /h/ của từ sau.

Ví dụ:

- I gave her a pen – Từ her sẽ được đọc thành / vɜr/

- Was he there? – Từ he sẽ được đọc thành /zi/

3. Quy tắc 3: Nối nguyên âm với nguyên âm

Nếu một từ kết thúc bằng một nguyên âm và từ liền sau nó cũng bắt đầu bằng một nguyên âm thì nguyên âm cuối của từ đứng trước sẽ được nối với nguyên âm đầu của từ đứng sau.

Nếu từ đầu tiên kết thúc bằng các nguyên âm đơn /ɪ/ hoặc /iː/, hoặc các nguyên âm đôi như /aɪ/, /eɪ/ và /ɔɪ/ trong khi từ tiếp theo bắt đầu bằng nguyên âm bất kỳ, âm /j/ sẽ được sử dụng để nối 2 từ đó lại. Ví dụ:

- “The end” sẽ được đọc là / ði jend/

- “That story is very interesting.” sẽ được đọc là /ðæt ˈstɔːri ɪz ˈveriˈjɪntrəstɪŋ

Nếu từ đầu tiên kết thúc bằng một nguyên âm /u/ hoặc /əʊ/ người học sẽ cần thêm phụ âm /w/ vào giữa. Ví dụ:

- “do it” sẽ được đọc là /du: wit/.

- “When you go out, remember to close the door”. sẽ được đọc là /wen juː gəʊˈwaʊt, rɪˈmembə tuː kləʊz ðə dɔː/

4. Ứng dụng nối âm vào IELTS Listening

Người học cần luyện nghe và chú ý vào các từ được nối âm để có thể nghe hiểu cũng như điền được đáp án chính xác. Ví dụ trong bài thi IELTS Listening, người học cần điền vào chỗ trống đối với câu sau:

Gold members are given ……….. to all the LP Clubs.

Đoạn mà người học nghe được là “Gold membership entitles you to /frijentri/ at all LP Clubs”. Từ cần điền ở đây sẽ là /frijentri/, người học cần phân tích các âm tiết, trước hết xác định âm đầu và âm cuối là /fri/ và /tri/ để định hình cho từ.

/fri/ có thể là free bởi các từ được viết là “fri” thì thường đọc là /frai/

/tri/ thường viết là “try” vì âm /i/ ở cuối từ

Âm ở giữa là /jen/ không thể viết là jen bởi như vậy sẽ trở thành một từ không có nghĩa. Ở đây người đọc đã nối âm theo quy tắc nguyên âm /i/ với nguyên âm /e/ và chèn thêm phụ âm /j/ ở giữa.

Như vậy đây là hai từ đã được nối âm, từ cần điền là “free entry”.

Trong quá trình luyện phát âm, người học cũng cần luyện tập nối âm để lời nói trở nên tự nhiên, trôi chảy hơn. Người học có thể luyện tập bằng cách tham khảo ví dụ dưới đây cho những câu hỏi IELTS Speaking Part 1 (những âm được viết hoa và in đậm là những phần cần nối âm với nhau)

Ví dụ : Do you like watching movies?

Yes, I have a keen interesT In watching films. ThiS Is because it’S A great way to relaX After hard working hours at school. Some of my all-time favorite filmS Are The greatest showman and A star is born.

5. Tổng kết

Người học cần chú ý luyện tập nối âm khi phát âm cũng như nói Tiếng Anh theo những quy tắc nối âm ở trên để giúp đỡ cho việc nghe hiểu cũng như vận dụng vào bài thi IELTS, VSTEP giúp đạt điểm cao.

Comment(s)