Cấu Trúc Diễn Tả Sự Đối Lập Và Cách Áp Dụng Để Paraphrase Trong VSTEP và IELTS Writing Task 2

Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ giới thiệu các cấu trúc diễn tả sự đối lập, từ đó áp dụng vào việc paraphrase các dạng câu hỏi chứa hai nội dung trong phần VSTEP và IELTS Writing Task 2.

1. Các cấu trúc diễn tả sự đối lập thường dùng

   1.1. Cấu trúc Although - Though - Even though

Cấu trúc “although” này hầu như các bạn đều đã học qua trong chương trình tiếng Anh phổ thông. Cấu trúc này được sử dụng khi muốn liên kết hai mệnh đề mang ý nghĩa trái ngược nhau, dịch theo tiếng Việt có nghĩa là “tuy…nhưng…”.

Ví dụ:

Although it rained yesterday, I still played football with my friends. (Tuy hôm qua trời mưa, nhưng tôi vẫn chơi đá bóng với các bạn của mình.)

→ Có thể nhận thấy, ở hai bên dấu phẩy của cấu trúc “although” đều sử dụng mệnh đề (có chủ từ và động từ), trong đó mệnh đề gắn liền với “although” là mệnh đề phụ, dùng để miêu tả ý kiến trái ngược với mệnh đề chính.

Lưu ý, mệnh đề “although” có thể đứng sau mệnh đề chính và không nhất thiết phải sử dụng dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề này:

I still played football with my friends although it rained yesterday.

Trong chương trình tiếng Anh phổ thông, thí sinh cũng được giới thiệu về hai từ “Though” và “Even though”. Về bản chất ngữ nghĩa, cả ba cụm từ “although”, “though” và “even though” đều diễn tả hai nội dung đối lập với nhau.

Tuy nhiên, xét về sắc thái ngữ nghĩa, “though” chỉ dùng cho văn nói nên thí sinh không nên dùng từ này trong bài viết, còn “even though” được dùng khi thí sinh muốn nhấn mạnh sự đối lập của hai ý tưởng trong hai mệnh đề.

Thí sinh lưu ý, trong một vài trường hợp yêu cầu sự trang trọng (formal situations), cấu trúc “although” còn có thể sử dụng với cụm từ rút gọn không chứa động từ.

Ví dụ:

Although very expensive, the new car model is safer and more efficient. (Mặc dù rất đắt tiền, nhưng mẫu xe hơi mới thì an toàn và hiệu quả hơn.)

   1.2. Cấu trúc Despite

Cấu trúc “despite” cũng được sử dụng để miêu tả hai hành động hoặc ý tưởng đối lập nhau giống như cấu trúc “although”. Tuy nhiên, “despite” thường được sử dụng trong văn viết và đi theo sau là một danh từ hay cụm danh từ.

Ví dụ:

Thay vì viết là: Although Marry had a headache, she still went to school. (Mặc dù Marry bị đau đầu, cô ấy vẫn đến trường.)

Thí sinh có thể viết lại câu trên với nghĩa không đổi bằng cách sử dụng “Despite”: Despite having a headache, Marry still went to school. (Lúc này “having” đóng vai trò là một danh động từ chứ không còn là động từ miêu tả hành động nữa.)

Ở chương trình tiếng Anh phổ thông, thí sinh còn được giới thiệu từ “in spite of” đồng nghĩa với “despite”. Tuy nhiên trong văn học thuật nói chung và IELTS Writing Task 2 nói riêng, từ “despite” được sử dụng nhiều hơn nên tác giả không khuyến khích thí sinh sử dụng từ “in spite of” cho bài viết của mình.

   1.3. Cấu trúc “while”

Từ “while” có nghĩa là vào lúc mà khi được dùng với nghĩa thông thường. Thí sinh có thể đã thấy từ vựng này được sử dụng nhiều khi miêu tả sự lên xuống của các số liệu:

Ví dụ:

While a slight increase in the population of Vietnam can be seen, the opposite was true in Japan. (Khi dân số Việt Nam chứng kiến một sự tăng nhẹ, điều ngược lại diễn ra ở Nhật Bản.)

Tuy nhiên, từ này còn có thể được dùng với nghĩa mặc dù tương tự với từ “although” khi muốn diễn tả hai ý tưởng có phần đối lập với nhau.

Ví dụ:

While I admit that there are problems, I do not agree that they cannot be solved. (Mặc dù tôi thừa nhận rằng có nhiều vấn đề, tôi không đồng ý khi nghĩ rằng những vấn đề đó không thể giải quyết.)

2. Áp dụng các cấu trúc vào paraphrase dạng bài hai nhận định trong Writing Task 2

Ví dụ:

Some people say that sports play an important role in society. Others, however, think that it is nothing more than just a leisure activity. Discuss both views and give your own opinion.

Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy, đề bài bên trên đưa ra hai nhận định trái ngược nhau về thể thao khi một bên cho rằng thể thao đóng vai trò quan trọng trong xã hội, phần còn lại xem thể thao chỉ như hoạt động giải trí.

Như vậy, để có thể dễ dàng thực hiện việc paraphrase cho dạng đề bài này, sử dụng các cấu trúc diễn tả sự đối lập là hợp lý nhất.

Có hai cách để paraphrase dạng bài này:

Cách 1: viết hai câu, câu đầu tiên miêu tả hai nhận định và được paraphrase bằng các cấu trúc diễn tả sự đối lập, câu thứ hai bày tỏ quan điểm của bản thân bằng cách sử dụng từ “former” và “latter” (lần lượt nghĩa là “trước” và “sau”).

Although some people think that sports play a vital role in society, others believe it is just a recreational activity. In my opinion, I agree with the former point of view.

Việc sử dụng “former” hay “latter” giúp bày tỏ suy nghĩ một cách ngắn gọn và hàm súc, cũng như hạn chế lặp lại từ vựng trong đề bài.

Cách 2: viết hai câu, câu đầu tiên đưa ra nhận định rằng mọi người có nhiều suy nghĩ về vấn đề mà đề bài đưa ra, câu thứ hai vừa paraphrase vừa nêu lên suy nghĩ của bản thân.

People may have different views on sports. Although some people believe it is just a recreational activity, I believe sports play a vital role in society.

Tổng kết

Thông qua bài viết này, tác giả đã giới thiệu các cấu trúc diễn tả sự đối lập, cách áp dụng các cấu trúc này vào việc paraphrase đề bài có hai nhận định trong VSTEP và IELTS Writing Task 2 và hai cách để áp dụng khi viết mở bài.

 

Comment(s)