Cấu Trúc Ngữ Pháp 'So...That' Trong APTIS, 6 Bậc VSTEP, IELTS Speaking

so…that: có nghĩa là Quá…đến nỗi mà…

1. Cấu trúc ngữ pháp “so...that” là cấu trúc được sử dụng để nhấn mạnh tính chất của một sự vật, sự việc từ đó nêu lên hệ quả của chúng.

2. Có 5 cấu trúc ngữ pháp “so...that” phổ biến:

  •         S + to be + so + adj/adv + (that) + S ​+ V

Ví dụ: The girl is so beautiful (that) everyone likes her. (Cô gái đó xinh quá đến nỗi ai cũng yêu quý cô ấy)

  •         S + động từ chỉ tri giác + so + adj + that + S + V

Ví dụ: I felt so angry (that) I decided to cancel the appointment. (Tôi tức giận quá đến nỗi mà tôi đã hủy ngay cuộc hẹn)

  •         S + V + so + adverb + (that) + S + V

Ví dụ: He drives so quickly (that) no one can catch up to him. (Anh ta lái xe nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp anh ta.)

  •         S + V + so + many/few/much + N + that + S + V

Ví dụ: He drinks so much coffee in the morning (that) he feels bad. (Buổi sáng anh ta uống nhiều cà phê đến mức mà anh ấy cảm thấy khó chịu)

  •         So + ADV + trợ động từ + S + V + (that) + S + V + O

Ví dụ: So fast does the man run that nobody catches up with him. (Người đàn ông chạy nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp anh ta)

3. Cấu trúc “So…that” được ứng dụng trong phần thi APTIS, 6 Bậc VSTEP, IELTS Speaking trong trường hợp thí sinh miêu tả về cảm xúc, cảm nghĩ, đánh giá về một sự kiện, đối tượng nào đó.

Comment(s)